İHALE İLANI
T.C.
ALMUS KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İhale Kayıt Numarası : 5

1. Kat Asfalt Sathi Kaplama İşi yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
 a) Adresi : HÜKÜMET KONAĞI ALMUS
 b) Telefon ve faks numarası : 03564113082 - 03564113082
 c) Elektronik posta adresi (varsa) : almus@almus.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin
 a) Niteliği türü ve miktarı : Yapım işi 3 Kalem
(Tozanlı Grup yolu 5 km 1 kat asfalt kaplama
Babaköyü köyü yolu 3 km 1 kat asfalt kaplama
Arısu köyü yolu 3,5 km 1 kat asfalt kaplama )

 b) Yapılacağı yer : Almus
 c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin
 a) Yapılacağı yer : Almus KHGB
 b) Tarihi ve saati : 07.06.2018 - 14:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
d ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
e ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
g ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
ğ ) SGK borcu yoktur
h ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
ı ) Ticaret sicil gazetesi
i ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
j ) Vergi borcu yoktur belgesi
k ) Yer gördü tutanağı

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
l ) Banka Referans Mektubu :
 Teklif edilen bedelin % 10`undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
m ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %50 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur.
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.

n ) İsteklinin Organizasyon Yapısı :
 İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. .Aşağıda özellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
Adet
Pozisyon
Mesleki Ünvan
Mesleki Özellik
1
Mühendis
İnşaat Mühendisi
5 yıl
1
Topograf
İnşaat Teknikeri
5 yıl
 


o ) Makine, Araç ve Techizat Listesi :
 İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve techizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.Aşağıda özellikleri belirtilen makine, araç ve techizatın istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
Makine veya Aracın Adı Adedi Kapasitesi
Damperli –Damtıraklı-Kamyon            5 adet             10 ton ve yukarısı
Lastik tekerlekli yükleyici (Loder)        1 adet              8 ton ve yukarısı
Demir bandajlı vibrasyonlu silindir        1 adet              8 ton ve yukarısı
Lastik tekerlekli silindir                        1 adet              8 ton ve yukarısı
Arazöz                                                1 adet              5 ton ve yukarısı
Greyder                                              1 adet              80 Hp den büyük
Figüre makinesi                                   1 adet
Distribütör                                           1 adet              10 ton ve yukarısı
Roley tank                                           1 adet              12 ton ve yukarısı
Asfalt kazanı                                        1 adet
Asfalt süpürgesi                                   1 adet
Brülör                                                 1 adet
Traktör                                               1 adet5 - Bu ihalede benzer iş olarak ; A/V Grup işler

6 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

 b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 1000 TL karşılığı verilmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini,iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - Teklifler; 07.06.2018 tarih ve saat 14:00’e kadar Almus KHGB'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.